วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

การปลูกพริกขี้หนู

พริกขี้หนู สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุด คือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดด่างของดิน 6.0-6.8 ปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่ใช้ส่วนของผลบริโภค ในรูปพริกสด และพริกแห้ง และสามารถใช้ประกอบ อาหารได้หลายชนิด มีรสเผ็ด
การเพาะกล้าพริกขี้หนู
1. ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพราะกล้า
2. ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.
3. นำเมล็ดพริกขี้หนูหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด
4. กลบดินผิวหน้าเมล็ดพริกขี้หนูแล้วรดน้ำ และควรป้องกันมดมาคาบเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้า โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบรูปล้อมถาดเพาะไว้
5. หลังเพาะนาน 7-10 วัน พริกเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้าพริกขี้หนูทุกวันๆละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็นจนกระทั่งต้นกล้าพริกขี้หนูมีอายุ 25-30 วัน จึงย้ายกล้าพริกขี้หนูลงปลูกในกระถาง หรือในแปลงปลูก
การเตรียมแปลงพริกขี้หนูหรือเตรียมกระถางปลูกพริกขี้หนู
ถ้าปลูกพริกขี้หนูในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอก หรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง
ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1
การดูแลรักษาพริกขี้หนู
1. ย้ายกล้าพริกขี้หนูลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง
2. รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
3. หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราตันละ 1ส่วน 4 ช้อนชา ควรโรยปุ๋ยห่าง4. โคนต้นประมาณ 2-3 ซม. และรดน้ำทันที
5. ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1 ส่วน 4 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน
หลังย้ายปลูกนาน 60 วัน พริกขี้หนูเริ่มทยอยผลผลิตสามารถเก็บผลผลิตได้นาน 2-3 เดือน ควรหมั่นเก็บผลผลิตพริกขี้หนูที่เริ่มแก่ออกมาใช้บริโภค และอาจตัดแต่งกิ่ง หรือตัดตันที่เป็นโรคหรือโทรม เพื่อทำให้ต้นแข็งแรง และสามารถให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น

ที่มา : http://thaihow.tripod.com/agi110.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น